twitter instagram YouTube

2018-04-17
Nabór wniosków w Trzecim programie działań UE w dziedzinie zdrowia

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Trzeciego programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia. Celem programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez kraje UE.

Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych określone w rozporządzeniu (UE) nr 282/2014 w sprawie Programu. Na tej podstawie Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności, co roku organizuje zaproszenie do składania wniosków. Przy przyznawaniu finansowania uwzględnia się jedynie te wnioski, które są bezpośrednio związane z tematyką i opisem  zawartym w rocznym programie prac. Wnioski, które dotyczą tylko obszaru tematycznego, lecz nie odpowiadają konkretnemu opisowi danego działania, nie są uwzględniane przy przyznawaniu finansowania.

Roczny Plan Pracy na 2018 dostępny jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

Czym jest projekt?

Projekt oznacza zarządcze podejście do organizacji zasobów. Stanowi wspólny wysiłek organizacji pochodzących z kilku państw członkowskich UE, które w danym okresie wspólnie realizują różne zadania w ramach wspólnie określonych celów.

Wszystkie projekty powinny:

 • zapewnić wysoką wartość dodaną na poziomie UE,
 • angażować co najmniej trzech partnerów (oddzielne podmioty prawne) z różnych krajów,
 • charakteryzować się innowacyjnością
  oraz
 • trwać zwykle nie dłużej niż trzy lata.

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Aby skorzystać z unijnej dotacji na projekt, organizacja musi być zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie:

 • Unii Europejskiej (któregokolwiek spośród 28 państw członkowskich)
  lub
 • kraju EFTA będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który potwierdził swój udział w Programie.

W programie w dziedzinie zdrowia mogą ponadto uczestniczyć kraje trzecie pod warunkiem spełnienia niezbędnych warunków określonych w zaproszeniu do składania projektów.

Typ organizacji

O dotacje mogą ubiegać się organizacje mające osobowość prawną, w tym organy publiczne i podmioty sektora publicznego, w szczególności instytucje badawcze i zajmujące się ochroną zdrowia, uniwersytety, szkoły wyższe i organizacje pozarządowe. Mogą oni przedstawić propozycję jako koordynatorzy lub uczestniczyć w projekcie w roli beneficjenta.

Wysokość wspóółfinansowania

Zwykle wkład UE wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Uwzględniając komplementarny i motywacyjny charakter dotacji unijnych, co najmniej 40% kosztów projektu musi zostać sfinansowanych przez partnerów.
W przypadkach wyjątkowej użyteczności i działań zapewniających wysoką europejską wartość dodaną wkład UE może sięgnąć poziomu 80%. Kryteria wyjątkowej użyteczności są określone w rocznym programie prac.
Należy pamiętać, że koszty pośrednie nie są kwalifikowalne w przypadku wnioskodawców, którzy w danym okresie otrzymują dotację na działalność z budżetu Unii.

Zasady ogólne

Do finansowania projektów mają zastosowanie następujące zasady ogólne:

 • zasada współfinansowania: trzeba dysponować własnymi środkami finansowymi lub środkami finansowymi osób trzecich, aby pokryć część kosztów projektu,
 • zasada braku zysku: dotacja nie może mieć na celu ani prowadzić do osiągania zysku przez organizację,
 • zasada nieretroaktywności: współfinansowanie może obejmować tylko koszty poniesione po dacie rozpoczęcia określonej w umowie o udzielenie dotacji,
 • zasada niekumulowania: każde działanie może spowodować przyznanie danemu beneficjentowi tylko jednej dotacji (nie można otrzymać finansowania dwukrotnie na pokrycie tych samych kosztów).

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dotacje na realizację projektu należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się na stronie Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html.

Nabór trwa do 26 kwietnia 2018 r.

O Chafea

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) jest następczynią Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) i zajmuje się technicznymi i finansowymi aspektami wdrażania Programu Zdrowia Publicznego, Programu Ochrony Konsumentów oraz programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Kontakt

Więcej informacji na temat finansowania projektów w dziedzinie zdrowia oraz innych możliwości finansowania można uzyskać na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności pod adresem: http://ec.europa.eu/chafea/health lub kontaktując się z działem obsługi pod adresem CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu albo telefonicznie pod numerem +352 4301 37707.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas