twitter instagram YouTube

2019-11-19
Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja filmowa. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.

O PROGRAMIE:

Obszar grantowy Edukacja filmowa wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące młodą (do 19 roku życia) publiczność. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich, w tym filmów zaliczanych do klasyki kinematografii, poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.

 CEL KONKURSU:

Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie, zwiększając efektywność i europejski wymiartych działań oraz ich innowacyjność, np. poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Jednym z wymogów postawionych w naborze jest zdolność aplikującego konsorcjum do stworzenia katalogu wysokiej jakości utworów audiowizualnych i ich udostępnienia w celach edukacyjnych.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działanie dotyczy wsparcia projektów zapewniających mechanizmy lepszej współpracy między inicjatywami edukacji filmowej w Europie w celu poprawy ich wydajności oraz opracowania nowych i innowacyjnych projektów, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Docelowymi odbiorcami inicjatyw muszą być młodzi ludzie poniżej 19 roku życia. Działania dotyczące edukacji filmowej mogą opierać się na wyselekcjonowanym katalogu filmów, z czego 50% stanowić powinny filmy europejskie.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą musi być konsorcjum, składające się z lidera i minimum 2 partnerów, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA. Partnerzy muszą mieć siedzibę w 3 krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, a projekty obejmować muszą co najmniej 3 różne języki. Projekty muszą być przygotowane i realizowane przez minimum 3 partnerów, z których co najmniej 2 musi pochodzić z sektora edukacji filmowej.

·         organizacje pozarządowe

·         władze samorządowe

·         firmy

·         instytucje edukacyjne

·         uniwersytety

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Całkowity dostępny budżet wynosi 1,9 mln EUR. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania. Minimalna wnioskowana dotacja UE wynosi 200 000 EUR.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Początek działania 01.09.2020- 01.01.2021r.

Czas trwania działania 24 miesiące

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas