twitter instagram YouTube

2021-02-19
Nabór wniosków w programie pn. Kultura - Interwencje 2021

Nabór wniosków w programie pn. Kultura - Interwencje 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  1. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
  2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
  3. organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 19 kwietnia do dnia 29 października 2021 r. z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać, następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe;
  3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 000 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 150 000zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas