twitter instagram YouTube

2021-01-22
Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 -nabór do 31 marca 2021 r.

O PROGRAMIE:

Priorytetem PSF w edycji 2021 będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia społecznego i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa. Środki mają m.in. służyć wsparciu młodych osób, które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

-Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.

-Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy a także nowych form i obszary przedsiębiorczości, jak np. w dziedzinie cyfrowej, współpraca między usługami, np. między restauracjami i transportem.

-Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. Szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. młodych obywateli, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii z powodu utraty pracy w hotelarstwie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro rocznie. Polska składka do puli środków PSF wynosi 40 tys. euro rocznie.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15.02.2021 – 31.03. 2021.r

DODATKOWE INFORMACJE:

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres jekaterina.popova@cbss.org. W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB. Więcej informacji można uzyskać na stronie konkursu https://cbss.org/psf/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas