twitter instagram YouTube

2015-06-24
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej (pod określonymi w Regulaminie konkursu warunkami) polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 597 KB)

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 36 210 400 zł. Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł.

Termin składania wniosków - nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13 lipca 2015 r. do godziny 15.30.

Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy użyciu formularza wskazanego w załączniku nr 8.4 do Regulaminu konkursu. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat DEFS (3 piętro), ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań, Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 469 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu (PDF 623 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 469 KB) 

Pytania i odpowiedzi:

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adres e-mail: defs.sekretariat@umww.pl
  • faksu: 61 626 73 01;
  • telefonu: 61 626 73 00;
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Linki:

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-w-ramach-poddzialania-811-edukacja-przedszkolna-projekty-konkursowe-wrpo/

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas