twitter instagram YouTube

2016-02-11
Nabór wniosów w Programi współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

W ramach naboru można składać projekty w następujących dziedzinach:

1) Współpraca w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • prewencja i zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • ochrona przed katastrofami i klęskami żywiołowymi,
 • współpraca służb ratownictwa,
 • współpraca policji w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości. 

 2) Współpraca w dziedzinie administracji oraz współpraca obywateli: 

 • organizacja wspólnych szkoleń, planów, wizyt studyjnych, kursów językowych dotyczących współpracy w obszarze administracji i systemu sądownictwa,
 • nawiązanie i ułatwienie współpracy między instytucjami i obywatelami, rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa skuteczności polityki rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • planowanie przestrzenne.

3) Współpraca w dziedzinie ekologii:

 • zrównoważona gospodarka leśna i ochrona lasów, ochrona przyrody, klimatu i zarządzanie ryzykiem klimatycznym,
 • kontrola zanieczyszczeń,
 • działania na rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej,
 • rewaloryzacja i utrzymania ekosystemów,
 • zielona gospodarka,
 • efektywność energetyczna.

Do składania wniosków uprawnione są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • stowarzyszenia jednostek administracji państwowej i instytucje im podległe,
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (tylko w osiach i priorytetowych I, III i IV) o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 mln euro.

Wnioski można składać do 1 marca 2016 r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Programu, ul. Św. Mikołaja 81 p. 4, 50-126 Wrocław lub w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas