twitter instagram YouTube

2014-04-09
Najpierw Rodzina 2014

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2014” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dot. pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej, podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE? 

Program „Najpierw Rodzina” obejmuje 3 priorytety:

  • Priorytet I: Praca z Rodzinami Biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.);
  • Priorytet II: Pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
  • Priorytet III: Remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienia standardu życia w Domu (o ile prowadzona jest praca z rodzinami dzieci – podejmowane są próby nawiązywania kontaktu z rodzinami, odbywają się regularne spotkania, etc.)

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

  • Rodzinne formy opieki zastępczej: Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
  • Małe placówki opiekuńczo-wychowawcze: domy/mieszkania do 14 dzieci; które mogą być częścią sieci autonomicznych mieszkań/domów, administrowanej przez centrum administracyjne –w takim przypadku adresatem jest każdy z domów/mieszkań, a nie sieć.

Każdy Dom może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Uwaga: każdy z wniosków musi dotyczyć innego projektu. Jeden wniosek może dotyczyć jednego, dwóch lub trzech priorytetów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5000, 00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7.04.–15.05.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

DODATKOWE INFORMACJE: http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=43

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas