twitter instagram YouTube

2018-09-25
Natura i kultura. Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Do 18 października 2018 r. trwa nabór projektów w Programie Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska. Dofinansowanie można otrzymać na zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz na ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywacje gleby, a także na wspieranie usług ekosystemowych, rówinież poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -20
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego eMS. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i przekazać w terminie na adres Wspólnego Sekretariatu:

Wspólny Sekretariat Interreg V A Ernst-Thälmann-Str. 4 D - 17321 Löcknitz

Obowiązującymi językami programu są język polski i niemiecki.

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe
 • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej)
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery
 • Lasy Państwowe i państwowe gospodarstwa leśne, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje)
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)
 • organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Przykłady przedsięwzięć:

 • rozbudowa infrastruktury szlaków turystycznych (ścieżki rowerowe i piesze), dzięki którym zostaną powiązane ze sobą poszczególne obiekty i miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • transgraniczna oferta informacyjna o wspólnym dziedzictwie kultury i przyrody, np. poprzez media drukowane, oferty mobilne na bazie internetu oraz systemy audioguide,
 • transgraniczna promocja wspólnej oferty kulturowej i historycznej,
 • lepsze zarządzanie ruchem turystów (m.in. poprzez wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania),
 • merytoryczna współpraca instytucji kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty np.: wspólna wystawa.

Przykłady przedsięwzięć:

 • transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych, np.: poprzez działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zapobiegania pożarom i kataklizmom, ochronę, monitoring, zarządzanie i promocję gatunków chronionych itp.
 • transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np.: w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wód gruntowych, zagospodarowania ekosystemów leśnych, ochrony zasobów genetycznych regionalnych drzew, krzewów i roślin użytkowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - 13,16 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas