twitter instagram YouTube

2015-03-04
Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 roku.

CEL ZADANIA:

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie:

1. Upowszechnienie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych w szczególności poprzez naukę programowania dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

2. Stworzenie nowych koncepcji dydaktycznych w zakresie nauki programowania oraz wsparcie
na rzecz kadry, trenerów i/lub wydarzeń związanych z promocją i nauką programowania;

3. Stworzenie i wdrożenie  innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji, w szczególności w grupie wiekowej 25-45,
w tym z wykorzystaniem relacyjnego modelu rozwoju kompetencji cyfrowych;

4. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne, seniorzy) z nastawieniem na ich praktyczne wykorzystanie;

5. Upowszechnienie postaw partycypacyjnych poprzez animowanie nowatorskich i twórczych działań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

6. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz budowy kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem informacji sektora publicznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę albo ofertę wspólną.

3. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.

4. Zadanie musi mieć charakter ogólnopolski. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania oferty wraz z załącznikami upływa w dniu 26 marca 2015 roku. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii głównej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2015-r-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania.html

Oferty wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotowego konkursu, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu, 22 245 55 64 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas