twitter instagram YouTube

2021-01-18
Nowe konkursy dla NGO

Nowe konkursy dla NGO

W naszej bazie konkursów jest wiele możliwości, dzięki którym możecie pozyskać fundusze na działania!

Oto kilka konkursów na które aktualnie możecie skladać wnioski.

[MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA]

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.:

- przedsiębiorczości kulturalnej,

- rozwoju publiczności,

- wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych.

Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG).

Operatorem programu jest  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerami programu są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2021 r.

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Ogloszono_II_nabor_wnioskow_do_Dzialania_2_Poprawa_dostepu_do_kultury_i_sztuki

 

[WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI]

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Od zależności ku samodzielności".

Program przewiduje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2021 r.

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Konkurs_Od_zaleznosci_ku_samodzielnosci_Edycja_2021_1ec

 

[AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM]

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”.

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Organizatorem programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 lutego 2021 r.

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Konkurs_pn__Od_wykluczenia_do_aktywizacji_2021

 

[EDUKACJA MATEMATYCZNA]

Fundacja mBanku (mFundacja) ogłosiła terminy składania wniosków o dotacje w 2021 roku.

Dotacje Fundacji można przeznaczyć na realizację projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Najbliższy termin składania wniosków upływa 17 lutego 2021 r.

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Program_dotacyjny_564 

 

[EDUKACJA/HISTORIA/KULTURA]

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIiOR) ogłosił konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 lutego 2021 r.

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Konkurs_UdSKiOR_Podtrzymywanie_tradycji_narodowej__pielegnowania_polskosci_oraz_rozwoju_swiadomosci_narodowej__obywatelskiej_i_kulturowej.html

 

[EDUKACJA/HISTORIA/KULTURA]

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego. Operatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ostateczny termin składania wniosków upływa  28 lutego 2021 roku.

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Nabor_wnioskow_w_ramach_programu_pn__Zachowac_pamiec_2021.html

 

 

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas