twitter instagram YouTube

2017-01-25
Nowowiejski 2017 - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z promowaniem twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu u jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku. Program ma wesprzeć finansowo przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie związane z postacią i twórczością Nowowiejskiego w kontekście muzyki, historii i kultury przełomu XIX i XX oraz pierwszej połowy XX wieku. Opracowany katalog zadań stwarza wiele możliwości dla realizacji wielu artystycznych i kulturalnych przedsięwzięć, od wykonań utworów kompozytora, poprzez ich nagranie i rozpowszechnianie, organizację kursów, konkursów, wystaw, konferencji oraz opracowywanie i publikowanie wydawnictw. Katalog uprawnionych wnioskodawców został także określony bardzo szeroko, aby w działania te mogło włączyć się jak najwięcej podmiotów.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • Zadanie nr 1: zadania artystyczne, w których muzyka Feliksa Nowowiejskiego stanowi wiodący lub inspirujący element koncepcji programowej,
  • Zadanie nr 2: zadania edukacyjne poświęcone postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego,
  • Zadanie nr 3: zadania naukowe i popularnonaukowe poświęcone życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

  • samorządowe instytucje kultury, z zastrzeżeniem ust. 2,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • uczelnie artystyczne,
  • publiczne szkoły artystyczne,
  • niepubliczne szkoły artystyczne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 150 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8,
00-097 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Nowowiejski 2017”. 

 

Szczegółowe informacje znajdująsię na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas