twitter instagram YouTube

2014-07-01
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach zadania „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Oferty należy składać: do 11.07.2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa,

- przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

- budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych  w misjach poza granicami państwa,

- prowadzenie działalności żołnierzy rezerwy, w stanie spoczynku, kombatantów i weteranów

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 250 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać: do 11.07.2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin realizacji zadania: 25.08 - 28.12.2014 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON pod nr. telefonu: 22/ 68 40 175, 68 40 142, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 - 14:00.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska ze społeczeństwem).

Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą te oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO MON w terminach podanych przy poszczególnych rodzajach zadań. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas