twitter instagram YouTube

2017-01-24
Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami”

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
1. Udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, m. in. uzależnieniach, agresji, przemocy, hejtu w Internecie.
2. popularyzację wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej, profilaktyki zachowań ryzykownych (edukacja dotycząca: konsekwencji hejtu w internecie wśród ofiar i sprawców, zażywania alkoholu i narkotyków).
3. organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy w internecie i patologii wśród dzieci i młodzieży.
4. Rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.
Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, hejtowi w Internecie, przemocy, uzależnieniom).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. korespondencyjnie na adres:

Departament Komunikacji Społecznej,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

ul. S. Batorego 5,

02-591 Warszawa,

z dopiskiem „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami”,
lub bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Ministerstwa

źródło:

https://bip.mswia.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas