twitter instagram YouTube

2020-11-03
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Założeniem programu jest stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo materialne I jak i II Rzeczpospolitej oraz dorobku kulturowego polskiej emigracji, wytworzonego do 1945 roku.

 • Szeroki katalog zadań, uwzględniający prace konserwatorskie i remontowo-budowlane w obiektach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju, ich ewidencjonowanie i dokumentowanie oraz działania naukowe i promocyjne, pozwala na realizację zadań zgodnych z zasadniczymi celami programu.
 • Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania zmierzające do zachowania, zabezpieczenia lub przywrócenia stanu właściwego obiektom z polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
 • W ramach programu dofinansowania nie mogą uzyskać zadania zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczną rekonstrukcję oraz zadania, których realizację umożliwia program „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.
 • Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację zadań jest stabilność finansowa i organizacyjna Wnioskodawców, w ramach programu wprowadzona zostaje możliwość finansowania zadań w trybie wieloletnim. Suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 20% budżetu programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.
 • Mimo, że określone w programie zasady dopuszczają możliwość całkowitego finansowania zadania, to wsparcie takie będzie można otrzymać tylko w szczególnych przypadkach, gdy zaplanowane działania dotyczą obiektów posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową czy też wymagają przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac.
 • Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu będzie zachowanie i/lub dokumentacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, jako komponentu dziedzictwa europejskiego i światowego, świadectwa dziejów Rzeczypospolitej icennego elementu kształtującego współczesne postawy, budującego świadomość historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości narodowej.
 • Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: rewaloryzacja, prace remontowokonserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju.
Zadanie nr 2: rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych oraz cywilnych grobów polskich poza granicami kraju.
Zadanie nr 3: dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy oraz prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne.
Zadanie nr 4: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą.
Zadanie nr 5: upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami.
Zadanie nr 6: zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 1-5.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 • państwowe instytucje kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zadanie nr 1: 10 000 zł - 600 000 zł
Zadanie nr 2: 10 000 zł -  400 000 zł
Zadanie nr 3: 10 000 zł - 200 000 zł
Zadanie nr 4: 10 000 zł -  200 000 zł
Zadanie nr 5: 10 000 zł -  100 000 zł
Zadanie nr 6: 10 000 zł -  600 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 510 049 413, 503 334 516,  oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica3.

 KONTAKT:
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Madalińskiego 101
02-549 Warszawa
Informacje dotyczące programu są udzielane przez następujące osoby:
Marta Szymska e-mail: mszymska@polonika.pl,
Jakub Salas Arieta e-mail: jsalas@polonika.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas