twitter instagram YouTube

2018-10-12
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

Urząd Miasta Poznania ogłasza konkurs na realizację projektu w ramach ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:
Nabór ofert w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej".

CEL KONKURSU:

Promocja zdrowego trybu życia oraz profilaktyka otyłości, chorób cywilizacyjnych i zaburzeń słuchu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Środki można uzyskać na realizację zadań:

1) Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania oraz wsparcie osób z otyłością - prowadzenie spotkań edukacyjnych dot. profilaktyki chorób cywilizacyjnych,

2) Profilaktyka zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży - akcja edukacyjna.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
- projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
- projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
- o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2018-08-24 10:28:38

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 253/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania mogą być realizowane od 2018-09-03 do 2018-12-31.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6983

KONTAKT:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas