twitter instagram YouTube

2020-11-03
Ochrona zabytków archeologicznych

Ochrona zabytków archeologicznych

Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem Programu jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego in situ, zgodna z normami międzynarodowymi, wskazanymi w Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (Konwencja Maltańska) i Międzynarodowej Karcie Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS (Karta Lozańska).

  • Program ma dwa cele szczegółowe. Pierwszym jest wzmocnienie instrumentów ochrony konserwatorskiej zasobu dziedzictwa archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków poprzez lepsze rozpoznanie, analizę i dokumentację stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, które dają szansę na weryfikację ustaleń naukowych z ograniczeniem do minimum działań destrukcyjnych. Konieczność podjęcia działań w tym zakresie wynika z ustaleń weryfikacji tego zasobu, przeprowadzonej w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Drugim celem szczegółowym Programu jest wspieranie działań mających na celu opracowanie i upowszechnienie wyników zakończonych już, często jeszcze w XX w., badań archeologicznych, które nie zostały dotychczas wprowadzone do obiegu naukowego. Upowszechnienie i wprowadzenie do obiegu naukowego pozyskanych w wyniku badań informacji o naszym dziedzictwie kulturowym jest warunkiem wykorzystania tych danych do jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Zadanie nr 2: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury;
  • państwowe instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe;
  • publiczne uczelnie akademickie;
  • niepubliczne uczelnie akademickie;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 30 000 zł - 200 000 zł

Zadanie nr 2: 30 000 zł - 200 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 507 185 592 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych3 .

KONTAKT:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Kopernika 36/40,

00-924 Warszawa

Informacje  dotyczące programu:

Małgorzata Brzozowska mbrzozowska@nid.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas