twitter instagram YouTube

2018-05-04
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018 (współpraca międzynarodowa)

Ogłasza się otwarty konkursy ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Współpraca międzynarodowa w sporcie. Międzynarodowa wymiana młodzieży. Wymiana młodych sportowców między Wielkopolską a regionem partnerskim Województwa Wielkopolskiego – Krajem Związkowym Dolną Saksonią (Niemcy)”.

Cel konkursu: Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” w § 6 ust. 8 pkt. 6) lit. g) „działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: realizacja programu międzynarodowej wymiany młodzieży”.

W konkursie zostanie wybrane zadanie publiczne zmierzające do rozszerzenia integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Uwaga: Przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. osiągniętego w wyniku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, w tym: wpisowego i opłaty startowej, sprzedaży biletów wstępu czy sprzedaży materiałów promocyjno-informacyjnych), a środki finansowe pozyskane na realizację zadania publicznego muszą zostać przeznaczone w całości na jego realizację.

Termin realizacji zadania publicznego: Konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 16 czerwca 2018 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 14 października 2018 roku, tj. okres działań zarówno przygotowawczych, organizacyjnych, jak i sprawozdawczo-rozliczeniowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Podmioty składające ofertę muszą spełniać następujące kryteria:

1. Prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego:

a) na terenie województwa wielkopolskiego,

b) w dziedzinie objętej konkursem,

c) zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego.

2. Posiadanie własnego rachunku bankowego.

3. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

4. Posiadanie własnego numeru REGON.

5. Nieposiadanie zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty należy składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ostatnim miejscu jego publikacji.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 15 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas