twitter instagram YouTube

2015-01-14
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 - 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 - 2017. Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” w dziedzinie kultury fizycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (szkolnej i akademickiej), w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek, jak również zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej,

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród osób dorosłych,

- przeciwdziałania patologiom społecznym,

- wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych

Celem Konkursu jest realizacja działań:

1)  w formie powierzenia zadania:

-  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych

prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w tym systemie,

2) oraz w formie wspierania:

-  Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich,

- Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród młodzieży akademickiej, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich,

- Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział reprezentantów środowiska osób z niepełnosprawnościami Wielkopolski w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełno sprawnościami.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ww. ustawy. Podmioty składające ofertę muszą spełniać następujące kryteria:

1) Prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego:

- na terenie województwa wielkopolskiego,

- w dziedzinie objętej konkursem,

- zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego.

2) Posiadanie własnego rachunku bankowego.

3) Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

4) Nieposiadanie zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.          

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 6 495 000 zł. Odpowiednio, na kolejne konkursy przeznaczono:

· Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim (..) –4 630 000 zł,

· Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim(…) – 530 000 zł,

· Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim (…) - 460 000 zł,

· Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród młodzieży akademickiej (…) -60 000 zł,

· Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełno sprawnościami (…) – 160 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 23 stycznia 2015 r. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W przypadku ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty bądź kuriera nie decyduje data stempla pocztowego. przypadku ofert składanych osobiście: oferty należy składać do 23 stycznia 2015 roku do godziny 15:30. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.bip.umww.pl/artykuly/2820165/pliki/20150102171057_zalaczniknr1douchwaynr682014konkurskulturafizyczna20152017.pdf

Szczegółowe informacje w trakcie trwania otwartego konkursu ofert można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów: (0-61) 626-68-45, (0-61) 626-68-46, (0-61) 626-68-43.

Dokumenty:
Uchwała - pobierz
Uzasadnienie do uchwały - pobierz
Załącznik nr 1 – kultura fizyczna 2015 - 2017 - pobierz


Pliki do pobrania:

 1. Oferta 2015 – w formacie Word - pobierz
 2. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2015 - pobierz
 3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2015 - pobierz
 4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2015 - pobierz
 5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2015 - pobierz
 6. Sprawozdanie 2015 – w formacie Word (wersja 1) - pobierz
 7. Sprawozdanie 2015 – w formacie Word (wersja 2) - pobierz
 8. Sprawozdanie 2015 – w formacie Excel - pobierz
 9. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2015 - pobierz
 10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2015 (wzór 1) - pobierz
 11. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2015 (wzór 2) - pobierz

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas