twitter instagram YouTube

2018-05-04
Otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Tematyka konkursów nawiązuje do zapisów Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020. Jego celem jest wyłonienie ofert oraz zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) opracowania i przeprowadzenie dla mieszkańców Wielkopolski działań z zakresu promowania idei krwiodawstwa oraz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle.

I. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski”

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie krwiodawstwa. Pozwoli to na:

·         podniesienie wiedzy na temat roli i znaczenia krwi, krwiodawstwa i krwiolecznictwa
w polskim systemie ochrony zdrowia,

·         zwiększenie stopnia społecznego zaangażowania w honorowe krwiodawstwo i jego upowszechnianie,

·         aktywizację i integrację środowisk i osób honorowo oddających krew. 

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 2 lipca 2018 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2018 roku.

II. „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle”

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski chorych przewlekle. Pozwoli to na:

·         zwiększenie wiedzy w zakresie czynników ryzyka wystąpienia powikłań związanych z chorobą przewlekłą,

·         upowszechnienie wiedzy na temat metod poprawy jakości życia w chorobie,

·         rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z chorobą.

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 2 lipca 2018 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

1.    Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zwanej dalej Ustawą.

2.    Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1.    Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.

2.    Nie posiadać zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

3.    Posiadać własne konto bankowe.

4.    Posiadać własny Numer Identyfikacji Podatkowej.

5.    Działanie na rzecz ochrony zdrowia/ profilaktyki zdrowotnej/ promocji zdrowia (minimum jedno z wymienionych zapisane w statucie organizacji).

6.      Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej Witkac dostępnej za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl,
w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Szczegóły na stronie: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas