twitter instagram YouTube

2016-04-05
Ogłoszono konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych działając na podstawie porozumienia z Ministrem Środowiska ogłosziła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w zakresie dobrych praktyk, związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

NA CO MOŻNA UZYSKAC DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie można uzyskać na ochronę In-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W ramach działania finansowane będę projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Działania mogą dotyczyć w szczególności

 • ochrony In-suitu lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem
 • odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowaia (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk leśnych)
 • zmniejszenia presji na datunki i siedliska m.in. poprzez ograniczenie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierna i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń)
 • ochrony ex-situ lub wprowadzania gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać mogą się:

 • parki narodowe
 • pozarządowe organizacje ekologiczne
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP)
 • jednostki badawczo – naukowe
 • uczelnie
 • urzędy morskie

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 80 000 000 zł natomiast dopuszczalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% jego wartości.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa. w terminie 29.04. – 29.07.2016.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator, drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej. Pytania należy kierować na adres ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.

 

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas