twitter instagram YouTube

2021-02-22
Ogłoszono program pn. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Ogłoszono program pn. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2021. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 31 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Z uwagi na ogólny charakter Program rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy:

 1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.
 2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.
 3. Trzecią grupą zadańzadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Nie przewiduje się dofinansowania:

 1. budowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych, w wyniku których powstają nawierzchnie z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla itp. Powyższy wymóg nie dotyczy obiektów, których specyfika sportowa uzasadnia zastosowanie takich nawierzchni (skate parki, trasy rowerowe i nartorolkowe, ścianki treningowe do tenisa);
 2. budowy, przebudowy i remontów przekryć balonowych (pneumatycznych bez stałej konstrukcji). Możliwe jest dofinansowanie lekkiego przekrycia obiektów sportowych pod warunkiem zastosowania stałej konstrukcji.
 3. wniosków dotyczących jedynie elementów funkcjonalnych obiektów sportowych, takich jak: ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie itp.
 4. budowy, przebudowy i remontów odkrytych pływalni oraz zewnętrznej infrastruktury wodnej o charakterze rekreacyjnym.

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać rozpoczęcie robót budowlanych i finansowanie ich ze środków Funduszu nie później niż w 2022 r.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

 1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.),posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu),prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie - Edycja 2021 wynosi 250 mln zł. Maksymalna procentowa wysokość udzielanego dofinansowania, jest uzależniona od rodzaju zadania inwestycyjnego:

 1. Dofinansowanie inwestycji wpisujących się w pierwszą (obiekty przyszkolne) i trzecią (infrastruktura ogólnodostępna) grupę zadań może wynieść:
  1. do 33% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza 80% wskaźnika Gg, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz.38),
  2. do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 80% wskaźnika Gg;
  3. do 70 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg;
  4. do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, na terenie której nie istnieje taki obiekt. Fakt braku na terenie gminy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia;
  5. do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020r. poz. 764 z późn.zm.),
  6. do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono realizowane przez powiat (z wyłączeniem gmin na prawach powiatu), którego wskaźnik P nie przekracza 75% wskaźnika Pp, o którym mowa w art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powiat, którego wskaźnik P przekracza 75% wskaźnika Pp, może otrzymać dofinansowanie na poziomie do 33% wydatków kwalifikowanych zadania.
 2. Dofinansowanie zadań należących do drugiej grupy (modernizacja obiektów służących klubom sportowym) może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych – bez względu na wskaźnik G, nie więcej jednak niż 3,5 mln zł w przypadku pływalni lub lodowiska oraz nie więcej niż 2,5 mln zł w przypadku innych obiektów.
 3. Niezależnie od maksymalnej procentowej wysokości dofinansowania pojedynczego zadania inwestycyjnego obowiązują również ograniczenia kwotowe (w mln zł), zgodnie z wartościami ujętymi w tabeli zamieszczonej w Programie (odnosi się ona wyłącznie do zadań z grupy pierwszej i trzeciej).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych musi wynieść:

 1. 600 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych;
 2. 300 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 31 marca 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas