twitter instagram YouTube

2014-02-04
Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Trwa konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Wnioski należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2014r.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także umożliwienie pełniejszej integracji społecznej wyżej wymienionej grupy osób ze środowiskiem społecznym, w którym powinni funkcjonować.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zgłoszone do Konkursu projekty powinny przyczynić się zwłaszcza do:

1. Poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

2. Inspirowania, projektowania oraz tworzenia i organizowania:

a) partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym, szczególnie w miejscu zamieszkania lub pobytu,

b) działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, przywracania ich do funkcjonowania w lokalnym środowisku zamieszkania, pobytu, a także zwiększenia ich integracji społecznej,

c) lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnianiem przypadków osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) lokalnych projektów i programów związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem różnorodnych ofert oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, wykorzystujących potencjał dialogu społecznego na rzecz włączania społecznego tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnych członkow społeczności, w której żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi.

3. Promowania dobrych praktyk, wzorów i modeli:

a) pomocy omawianej grupie osób, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb: pomocy społecznej oraz zatrudnienia celem tworzenia sieci optymalnych ofert wsparcia,

b) funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a także w instytucjach zapewniających im wsparcie,

c) integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie przez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, a także przez zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej tych osób,

d) wspierania rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi przez efektywniejsze wykorzystanie transferów socjalnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy,      

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W ramach konkursu przeznaczono kwotę 3.000.000 zł.

Zakłada się, iż w 2014 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji.

Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100,0 tys. zł. i nie mniejszej niż 30 tys.zł. , przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu. Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji planowanej w projekcie.

Wkład pracy wolontariuszy liczony w wysokość 15 zł. za godzinę pracy, może być wliczony do wkładu własnego, przy czym nie może być on wyższy niż 50% wkładu własnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 27 lutego 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2014/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowe-wsparcie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

Dodatkowych ogólnych informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Pan Jan Łobarzewski tel. 22 66 11 141.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”  (191 KB)

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas