twitter instagram YouTube

2014-03-27
Organizacja Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach. Wnioski należy składać do dnia: 16.04.2014 r.

RODZAJ ZADANIA:

OBRONNOŚĆ   PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Organizacja Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w formie powierzenia lub wsparcia ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej są:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym niezależnie od danego podmiotu oferty mogą składać również terenowe oddziały posiadające osobowość prawną.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

- kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Wojska w Szachach. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: bazę lokalową i materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do dnia 16.04.2014r 

Termin realizacji zadania: 2.05 - 30.06.2014r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193.

 Dokumenty do pobrania:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas