twitter instagram YouTube

2018-11-21
Organizowanie kolonii i innych form wypoczynku letniego

MEN ogłosiło konkurs na organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019. Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019.

CEL KONKURSU:

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na:
Obszar I – zorganizowaniu w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, 
Obszar II – zorganizowaniu w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie można otrzymać na organizowanie:

- szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym oraz psychologii rozwoju dziecka oraz staży przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieli i/lub wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim;
- obozów edukacyjnych w Polsce dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, jednostki samorządu terytorialnego, a w wyodrębnionej tematycznie części konkursu dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli również publiczne i niepubliczne szkoły wyższe

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Obszar I – 2.000.000 zł 
Obszar II – 700.000 zł
Minimalna kwota dofinansowania wynosi:
Obszar I – 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
Obszar II – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 grudnia 2014 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.men.gov.pl

KONTAKT:

Bartłomiej Radecki, Departament Ekonomiczny

e-mail: bartlomiej.radecki@men.gov.pl

ŹRÓDŁO:

https://bip.men.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas