twitter instagram YouTube

2015-06-25
Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) – ogłasił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. W ramach zadania mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

 Projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:

- promocja sportu w polskim środowisku akademickim, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych tj. wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play), przeciwdziałanie „ustawianiu“ wyników zawodów sportowych (match-fixing),

- promocja polskiego sportu akademickiego w międzynarodowym środowisku akademickim, w szczególności wsród organizacji z państw należących do Partnerstwa Wschodniego,

- udzielanie wsparcia polskim studentom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, tj.:
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne;
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które: nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczające zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe oraz wyżej wskazane podmioty powinny:

  1. charakteryzować się ogólnopolskim zasięgiem działania;
  2. prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu;
  3. działać w obszarze sportu w środowisku akademickim.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 500 000 zł. Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać nie może być niższa niż 50 000 zł, z tym że nie może przekroczyć 800 000 zł na projekty w obrębie jednego celu zadania publicznego.

Termin składania wniosków upływa 10 lipca 2015 r. Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Departament Innowacji i Rozwoju. Konkurs ofert na realizację zadania „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego 2015”. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty można też złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 8:15-16:15. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.

Kontakt:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20 ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa tel. (22) 529 27 18 fax (22) 628 09 22

www.nauka.gov.pl

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-pn-organizowanie-dzialan-na-rzecz-rozwoju-sportu-akademickiego-w-2015-r.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas