twitter instagram YouTube

2019-02-06
Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. Termin naboru wniosków upływa 1 marca 2019 r.

CEL KONKURSU:

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) co do zasady powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant podstawowy lub rozszerzony). W ramach programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności. W ramach OSA wnioskodawcy mogą zaplanować m.in.: street workout park/kalistenika, skatepark, parkour, trampoliny, dodatkowe place zabaw, miniboiska, boiska plażowe, boiska do sportów ulicznych, rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym, tory bmx, pumptrack, zewnętrzne ścianki wspinaczkowe itp. (dodatkowe zespoły urządzeń czy obiekty nie będą jednak kosztami kwalifikowanymi w programie).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, stanowiące Otwarte Strefy Aktywności, w 2 wariantach realizacyjnych:
1. wariant podstawowy;
2. wariant rozszerzony.


Wariant podstawowy obejmuje:
• siłownię plenerową 
• strefę relaksu 


Wariant rozszerzony obejmuje:
• siłownię plenerową 
• strefę relaksu
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące
podmioty:
1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury
fizycznej;
2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację programu w roku 2019 wynosi: 48 mln zł.

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
- do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub
- do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg
– nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.
2. Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
- dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);
- dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy złożyć w okresie od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://msit.gov.pl/pl/

KONTAKT:

W przypadku wątpliwości w rozumieniu/stosowaniu niniejszego Programu należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie.

ŹRÓDŁO:

https://msit.gov.pl/pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas