twitter instagram YouTube

2017-01-24
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie Edukacji w roku 2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2017. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wśród działań, które zgodnie z ww. uchwałą wspierał będzie Samorząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2017, otwartym konkursem ofert zostały objęte następujące zadania z dziedziny edukacji:

  1.  Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego służących kształtowaniu szacunku do własnego państwa, jego historii, kultury i tradycji oraz rozwijaniu umiejętności świadomego korzystania z procedur demokratycznych z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu publicznym (przeznaczono 60 000,00 zł)
  2.  Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację regionalną dzieci i młodzieży (100 000,00 zł)
  3.  Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury służących rozwijaniu kompetencji językowych dzieci i młodzieży (20 000,00 zł)
  4. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania kompetencji społecznych w duchu tolerancji i poszanowania różnych wartości, zwiększenia aktywności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem roli lidera grupy. (40 000,00 zł)
  5.  Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych (30 000 zł)

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

  • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy
  • Podmioty wymienione w w art. 3 ust. 3 Ustawy
  • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2017 do godziny 15:30 włącznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs: dokładny tytuł zadania”.

Sekretariat Departamentu Edukacji i Nauki nie przyjmuje ofert. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Punktu Kancelaryjnego Urzędu (nie decyduje data stempla pocztowego). Oferty przesłane pocztą elektroniczną lub faksem uznaje się za nie spełniające wymogów formalnych.

 Szegółowe informacje znajdują się an stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas