twitter instagram YouTube

2016-10-24
Otwarty Konkurs Ofert na zadania z zakresu turystyki w roku 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r.

Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

 1. Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski
  • zadanie nie obejmuje wytyczania nowych szlaków, jedynie konserwację już istniejących na terenie Polski;
  • zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne, których dołączenie będzie wymagane przy rozliczeniu projektu;
  • termin realizacji zadania od 1 marca do 31 października 2017 roku.
 2. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku
  • zadanie obejmuje m.in. opracowanie planu działań, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, aplikacje mobilne oraz działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych; oferta musi określać liczbę i charakterystykę odbiorców (np. dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
  • termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 3. Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych
  • zadanie obejmuje m.in. opracowanie strategii sieci turystycznych marek terytorialnych wraz z działaniami promocyjnymi; zadanie powinno być zgodne z innymi dokumentami strategicznymi związanymi z rozwojem turystyki w regionie;
  • termin realizacji zadania od 1 marca do 30 listopada 2017 roku.

Kto może wziąć udział w konkursie:

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż dwa lata.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2017 wynosi 2 mln zł (słownie: dwa miliony zł)

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2016 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas