twitter instagram YouTube

2021-02-28
Otwarty Konkurs Ofert z dziedziny pomocy społecznej w 2021 r.

Otwarty Konkurs Ofert z dziedziny pomocy społecznej w 2021 r.

W ramach otwartego konkursu ofert Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest 12 zadań, oferty można składać do dnia 12 marca 2021 r. Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionów województwa wielkopolskiego do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej. Szczegółowe informacje znajdziecie wchodząc w poszczególne zadania. 

Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1. Organizacja wydarzeń na rzecz wielkopolskich rodzin.
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz wielkopolskich rodzin.
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z inicjatywami na rzecz wielkopolskich rodzin.
4. Rozwój wolontariatu.
5. 
Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. 
Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie można otrzymać na prowadzenie Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia rozumie się prowadzenie bezpłatnych telefonicznych i mailowych porad specjalistów skierowanych do mieszkańców województwa wielkopolskiego, świadczonych przez 7 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie.
Infolinia powinna być prowadzone pod jednym ogólnodostępnym numerem telefonu oraz jednym adresem mailowym. Dopuszcza się możliwość świadczenia porad poszczególnych specjalistów w wyznaczone dni i godziny. Harmonogram ewentualnych dyżurów specjalistów powinien być jasny i czytelny dla odbiorcy oraz niezmienny.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej.
2. Uczestnictwo w działaniach rzecz integracji międzypokoleniowej.
3. 
Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z integracją międzypokoleniową.
4. 
Rozwój wolontariatu.
5. 
Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. 
Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Organizacja przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych
2. Uczestnictwo w działaniach rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych ze wsparciem rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Promowanie pozytywnego wizerunku seniora, np. wolontariat senioralny, kampanie społeczne

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1. 
Organizacja przedsięwzięć na rzecz promowania pozytywnego wizerunku seniora.
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz promowania pozytywnego wizerunku seniora.
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących pozytywny wizerunek Seniora.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Innowacyjne metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
- Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym (dotyczy innowacji 1, 2, 3).
- Upowszechnianie innowacyjnej metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami (dotyczy innowacji 1, 2, 3).
- Zwiększenie dostępu osób niewidomych/niedowidzących do Książek (dotyczy innowacji 1).
- Zwiększenie uczestnictwa kobiet z niepełnosprawnością w życiu społecznym (dotyczy innowacji 2).
- Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie nabywania umiejętności i kompetencji niezbędnych do możliwie aktywnego i niezależnego życia (dotyczy innowacji 3).
- Rozwój wolontariatu (dotyczy innowacji 1, 2, 3).
- Rozwój współpracy lokalnej wewnątrzi międzysektorowej (dotyczy innowacji 1, 2, 3).
- Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych (dotyczy innowacji 1, 2, 3).

1. Dotknij świata książek.
2. Fuksjowa lady.
3. Zagrajmy w dorosłość

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji.
2. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w projekcie.
3. Rozwój wolontariatu.
4. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
5. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Promocja pozytywnych postaw – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Organizacja wydarzeń tematycznych promujących pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami.
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz promocji pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zwiększających pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

 Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez działalność hospicyjną

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym wsparcia poprzez działalność hospicyjną.
2. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami i terminalnie chorych w projekcie.
3. Zapewnienie wsparcia rodzinom osób z niepełnosprawnościami i terminalnie chorych.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucja i monitoring wydawania żywności.
2. Wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących.
3. Liczba podmiotów współpracujących w zakresie dystrybuowania żywności.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Organizacja wydarzeń tematycznych dotyczących integracji społecznej imigrantów.
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz integracji społecznej imigrantów.
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących integracji społecznej imigrantów.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Organizacja wydarzeń tematycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy.
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy.
4. Rozwój wolontariatu.
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych.

Więcej informacji: www.ngo.leszno.pl

Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59.

Ważne dokumenty: 

Innowacyjne metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie trzech innowacji wypraowabych w ramach projektu "Przepis na Wielkopolską Innowacje Spoleczną - Usługi Opiekuńcze dla Osób Zależnych"

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas