twitter instagram YouTube

2020-11-23
Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2021 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

FUNDATOR:
Ministerstwo Sportu

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 21 mln zł przeznacza się w 2021 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:
zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania –2,1 mln zł,
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania –13,9 mln zł,
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony elektronicznie wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;
  • poziom zgodności zakresu merytorycznego z założeniami określonymi w konkursie;
  • cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
  • powszechność i systematyczność zajęć: zasięg terytorialny i zakres zadania, liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć;
  • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych o takim charakterze
  • ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz udział środków samorządowych;
  • udział w realizacji zadania wolontariuszy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2021 roku zadań objętych konkursem, wynosi 21 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2021.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
21 grudnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 24 47 302, (22) 24 43 281, (22) 24 43 271 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow.

KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas