twitter instagram YouTube

2021-01-15
Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. - Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta Leszna w zakresie zdrowotnym.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępności dla osób chorych i osób z niepełnosprawnościami do różnych form/działań rehabilitacji (społecznej, intelektualnej, fizycznej).
 • Wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników zadania.
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Leszna na temat przysługujących im uprawnień oraz dostępnych usług.
   

Zadanie obejmuje prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie rehabilitacji fizyczno – społecznej, w tym uwzględniającą edukację uczestników w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, możliwych do wykonania w warunkach domowych.

Odbiorcy działań to osoby dotknięte następującymi dysfunkcjami: wadami słuchu, wadami wzroku, chorobami układu kostno-mięśniowego, po urazach, kobiety po mastektomii, schorzeniami neurologicznymi i neuromięśniowymi, z upośledzeniami umysłowymi i zaburzeniami psychicznymi, otyłością, cukrzycą oraz z innymi chorobami.

W pierwszej kolejności działania powinny być skierowane do osób ubogich, seniorów a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy w zakresie rehabilitacji.

Dokumentacja z realizacji zadania:

1.       Listy obecności (z rodzaju zajęć, miejsca, czasu i godzin ich przeprowadzenia).

2.       Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy.

3.       Inna potwierdzająca realizację zadania.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

 • Liczba godzin świadczenia rehabilitacji fizyczno-społecznej.
 • Liczba osób objętych zadaniem (z podziałem na osoby dorosłe, dzieci/młodzież, osoby ubogie/zagrożone wykluczeniem społecznym, seniorów).
 • Liczba i rodzaj prowadzonych form działań.
 • Liczba odbiorców poszczególnych form działań.
 • Liczba godzin zrealizowanych zajęć z podziałem na poszczególne ich formy.
 • Liczba spotkań edukacyjnych.
 • Inne wskazane przez Oferenta.

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów.

Termin realizacji zadania: 15.02.2021r. do 30.06.2021r.

Składanie ofert do 1 lutego 2021r.


Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 20 000.00 PLN

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl.

Więcej informacji >>>> kliknij

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas