twitter instagram YouTube

2020-01-23
Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza konkurs na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację filmów fabularyzowanych lub dokumentalnych, upowszechniających ww cele oraz poprzez realizację notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Wnioski mogą składać:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem;
  • inne podmioty.

Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnie przez kilku oferentów. W takim przypadku oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

Wysokość dotacji:

  • pula środków na Konkurs 400 000 zł;
  • wniesienie wkładu finansowego, własnego osobowego i rzeczowego w ramach składanych ofert nie jest
    wymagane.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się do 28 lutego 2020 roku. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057, ze zm.). Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Decyduje data wpływu Oferty do Urzędu.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1925-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-film%C3%B3wi-sporz%C4%85dzanie-notacji-filmowych-w-2020-roku.html

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas