twitter instagram YouTube

2018-11-30
Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr LIII/732/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami  Pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na 2019 rok”. 

 

PREZYDENT MIASTA LESZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA

http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/565

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas