twitter instagram YouTube

2018-04-09
Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/544/2017 z 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2018 rok”.

 

PREZYDENT MIASTA LESZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018r.:

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul.Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas