twitter instagram YouTube

2019-01-09
Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I POGŁĘBIANIU DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH  

  1. W ramach zadania oczekiwana jest realizacja następujących działań:

1) warsztaty i treningi,

  • Osoby, do których powinny być skierowane działania: wolontariusze zaangażowani lub mający być zaangażowani w pracę z osobami bezdomnymi.
  • Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 polegający na „Kompleksowym wspieraniu i aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób bezdomnych”

2) zajęcia i spotkania grupowe lub klubowe,

  • Osoby, do których powinny być skierowane działania: dzieci i młodzież oraz ich rodziny (w tym rodziny dysfunkcyjne z obszaru rewitalizacji),
  • Działania powinny się wpisywać w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 polegający na „Tworzeniu przestrzeni sprzyjających nabywaniu umiejętności rodzicielskich w rodzinach dysfunkcyjnych”.

 

  1. Działania powinny się odbywać na obszarze rewitalizacji

 

Termin składania ofert.

 Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019r. do godz. 15:30  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły: http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/587

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas