twitter instagram YouTube

2019-01-09
Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Założenia i cele konkursu. 

Celem konkursu jest zapewnienie kierowanych działań dla osób:

 •  przewlekle somatycznie chorych,
 •  z zaburzeniami psychicznymi,
 •  niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
 •  ubogich,
 •  seniorów, po zakończonej aktywności zawodowej,
 •  innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rodzaje pomocy: 

 • rehabilitacja społeczna, intelektualna i fizyczna,
 • wspomaganie w podejmowanych działaniach, 
 • konsultacje i edukacja, 
 • warsztaty, treningi, szkolenia, zajęcia i spotkania grupowe, 
 • informowanie na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 
 • i inne.

Termin składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019r. do godz. 15:30  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie  ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).  

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

Szczegóły:

http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/585

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas