twitter instagram YouTube

2018-03-28
Otwarty konkurs ofert na Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Ruszył nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu wspierania rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna. Termin składania wniosków mija 18.04.2018r.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/544/2017 z 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2018 rok”.

PREZYDENT MIASTA LESZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018r.:

WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCH I INICJATYW WŁĄCZAJĄCYCH OBYWATELI W PRACE NA RZECZ MIASTA LESZNA

Założenia i cele konkursu:

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi konkurs na realizację projektów, zwanych dalej mikrodotacjami, z zakresu pomocy społecznej, mający na celu wspieranie rozwoju
 2. wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna.Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pk. 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). przeznaczone na realizację zadań publicznych.
 3. Przygotowanie i organizacja lokalnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których celem będzie wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna.
 4. Nabór i ocena złożonych wniosków.
 5. Przyznanie dofinansowania najlepszym inicjatywom i podpisanie umów dotacji.
 6. Przekazanie jednostkowych dotacji na realizację projektów.
 7. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów.
 8. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów.
 9. Rozliczenie realizacji całości zadania.
 10. Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.
 11. Miejsce realizacji zadania: Miasto Leszno.

Oczekiwania:

 1. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert będzie należało:
  a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
  - regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu
  - regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Prezydenta Miasta Leszna.
  b) wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów (zaleca się stworzenie uproszczonego wzoru oferty i sprawozdania), jednakże możliwe jest zastosowanie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300).
  Zakłada się realizację minimum 5 projektów (mikrodotacji) o łącznej wartości 16 000,00 zł, a wysokość dofinansowania jednego projektu powinna być
  maksymalnie 3 200,00 zł. Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 90% wartości projektu, a wkład własny nie może być niższy niż 10%. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może wycofać swoją ofertę.
 2. W ramach mikrodotacji dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).
 3. Środki w ramach mikrodotacji nie mogą stanowić wkładu własnego w ramach innych zadań zleconych do realizacji przez Miasto Leszno.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Leszno a operatorem.
 5. Operator oraz realizatorzy projektów zobowiązani są do stosowania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

Termin składania ofert.
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 2018r. do godz. 15:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).
2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Link do ogłoszenia: www.bip.moprleszno.pl

Zobacz ogłoszenie

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas