twitter instagram YouTube

2018-11-30
Otwarty konkurs ofert na Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Otwarty konkurs ofert na Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE ICH USAMODZIELNIANIU

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr LIII/732/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami  Pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na 2019 rok”. 

 

PREZYDENT MIASTA LESZNA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE ICH USAMODZIELNIANIU

http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/566

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas