twitter instagram YouTube

2017-12-07
Otwarty konkurs ofert na działania w obszarze kultury fizycznej

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

Celem Konkursu jest realizacja zadań publicznych zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności:
- szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (szkolnej i akademickiej), w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek, jak również zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej,
- przeciwdziałania patologiom społecznym,
- wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych.
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2017 r. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze) przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy: 61-714/.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-124075709

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas