twitter instagram YouTube

2019-02-28
Otwarty konkurs ofert na operatora regrantingu

Otwarty konkurs ofert na operatora regrantingu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

CEL KONKURSU:

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie w trybie wspierania podmiotu, zwanego operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach realizacji zadania publicznego przewiduje się prowadzenie zadań na rzecz działalności organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie:

  • wspierania przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie,
  • organizacji przedsięwzięć nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkańców,
  • promowania rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
  • wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy
  • budowania tożsamości organizacji pozarządowych,
  • współorganizowania szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacj i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od 15.05.2019r. do 15.12.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5205/op-524-1-2019

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas