twitter instagram YouTube

2019-07-08
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019. Nabór wniosków trwa do 19 lipca.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2) i ust. 11 pkt. 3 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do organizacji wydarzeń mających na celu:

 • rozwój systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadr turystycznych regionu;
 • podnoszenie jakości usług świadczonych przez obiekty turystyki wiejskiej;
 • wprowadzenie rozwiązań z zakresu nowych technologii do zarządzania regionem turystycznym;
 • poprawę dostępności infrastruktury turystycznej, w tym dla osób z niepełnosprawnością;
 • wzrost znaczenia turystyki biznesowej w regionie.

Szczegóły zadania – organizacja na terenie województwa wielkopolskiego: konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych na temat:

 • znaczenia agroturystyki i turystyki wiejskiej (w tym obowiązujących przepisów prawa, roli jakości świadczonych usług, budowy produktów turystycznych); odbiorcami winni być gestorzy obiektów turystyki wiejskiej, organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz turystyki wiejskiej i/lub samorządy lokalne;
 • produktów i atrakcji turystycznych województwa wielkopolskiego;
 • turystyki osób z niepełnosprawnościami, w tym dostosowywania infrastruktury turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania);
 • możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w turystyce;
 • turystyki biznesowej w Wielkopolsce.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez co najmniej dwa uprawione podmioty działające wspólnie. Uprawnione podmioty działające wspólnie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego i za powstałe zobowiązania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

Wysokość dotacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku – 30 000 zł.

Dotacja zostanie udzielona na zasadzie wspierania, z wymaganym udziałem wkładu własnego finansowego. Dopuszcza się udział wkładu własnego niefinansowego, tj. wkładu osobowego i wkładu rzeczowego.

Nabór wniosków

Nabór ofert: warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 19 lipca 2019 r. do godziny 15:30:

 • oferty realizacji zadania publicznego wypełnionej w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator ofert i sprawozdań w serwisie witkac.pl
 • „potwierdzenia złożenia oferty” (zwanego dalej „PZO”) w formie papierowej wygenerowanego za pomocą witkac.pl .

PZO w formie papierowej należy składać w siedzibie i w godzinach pracy (tj. 7:30 - 15:30) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu, 61-714 w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze), lub w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki (IX piętro, budynek A, pokój 932).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-118080829

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas