twitter instagram YouTube

2018-02-12
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Rodzaj zadania:
a)   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b)   wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

d)   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

 

Lp.

Tytuł zadania

1. 

Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin.

Planowane wydatki w bieżącym roku:

120 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku: 124 000,00 zł

2.

 

Opracowanie narzędzia pomiaru dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami oraz wykorzystanie opracowanego narzędzia do przeprowadzenia pilotażowego audytu min. 10 instytucji podlegających samorządowi województwa wielkopolskiego.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 20 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

0,00 zł

3.

Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem ekologii.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 80 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

77 000,00 zł

4.

Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 30 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

0,00 zł

5.

Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 60 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

0,00 zł

6.

Popularyzowanie działalności i współpracy rad seniorów z województwa wielkopolskiego poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 60 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

50 000,00 zł

7.

Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach. 

Planowane wydatki w bieżącym roku: 110 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

146 650,00 zł

8.

Realizacja działań wspierających skierowanych do:

- dzieci i/lub  

- rodzeństwa i/lub

- rodziców

osób z niepełnosprawnością i/lub osób przewlekle chorych.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 30 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

0,00 zł

9.

Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 50 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

50 000,00 zł

10.

Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 40 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

37 350,00 zł

11.

Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 60 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku: 60 000,00 zł

12.

Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów

Planowane wydatki w bieżącym roku:

20 000,00 zł

Poniesione wydatki w ubiegłym roku:

0,00 zł


 

 

 

 

Termin realizacji zadań.

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2018 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2018 roku

   Podmioty uprawnione do składania ofert:
 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817, z późn. zm.).
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie rozpatrywana.
.  Miejsce i termin składania ofert.

 

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 5 marca 2018 r. do godz. 23:59.
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 8 marca 2018 roku do godziny 15:30.
 

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: https://bip.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-109083609

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas