twitter instagram YouTube

2019-07-08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”. Nabór wniosków będzie prowadzony do 4 października.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest powierzenie zadań z zakresu i na rzecz rozwijania kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego nawiązujące zwłaszcza do:

  • współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego,
  • wzmacniania Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej,
  • jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
  • jubileuszu 10-lecia Partnerstwa Wschodniego.

Zadanie publiczne musi być zrealizowane w całości w 2019roku w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie musi posiadać charakter lokalny lub regionalny oraz odbywać się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

  • Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.
  • Posiadać status organizacji pozarządowej lub być podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy.
  • Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
  • Posiadać własne konto bankowe.
  • Prowadzić działalność z zakresu kontaktów zagranicznych i/lub współpracy międzynarodowej zapisaną w aktualnym statucie organizacji.
  • Posiadać numer NIP i REGON.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji jednorazowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00zł. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2019w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 4 października 2019 r. lub do chwili wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z dziedziny kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej.

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań „Witkac”, dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”) po zarejestrowaniu się w Bazie Organizacji Pozarządowych. Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty (w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”). Obok wypełnienia oferty, w Generatorze należy załączyć w wersji elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://bip.umww.pl/292---505---k_86---k_271---k_271---informacja-w-sprawie-naboru-ofert-na-1

 

 

 

 
 
 
 
 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas