twitter instagram YouTube

2020-05-13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.

O PROGRAMIE:

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Moduł I – Opracowanie i upowszechnienie interaktywnego przewodnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, który zawierać będzie praktyczne i skuteczne rozwiązania w zakresie wzmacniania czynników chroniących i ograniczaniu czynników ryzyka w środowisku szkolnym.

Moduł II – Przygotowanie i uruchomienie kanału online informacyjno-edukacyjnego dla rodziców.

Moduł III – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli i rodziców dotyczących upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych zasad komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych.

Moduł IV – Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli.

Moduł V - Realizacja szkoleń online dla nauczycieli i rodziców z edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sensorycznymi, w dwóch podstawowych aspektach: zwiększenie możliwości życiowych oraz sposoby uniknięcia destrukcyjnych doświadczeń.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 3 164 999,95 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-V wynosi 3 164 999,95 zł:

b) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu I wynosi 300 000 zł,

c) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu II wynosi 200 000 zł,

d) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 1 500 000 zł,

e) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu IV wynosi 1 000 000 zł,

f) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu V wynosi 164 999,95 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r.

CZAS REALIZACJI ZADANIA:

Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce składania ofert
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Regulamin (kliknij tutaj)

KONTAKT:

e-mail: katarzyna.kossakowska@men.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas