twitter instagram YouTube

2016-07-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zdań z dziedziny edukacji w UMWW

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Oferty można składać na realizację następujących zadań:

  1. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego służącego kształtowaniu szacunku do własnego państwa, historii, kultury i tradycji oraz rozwijaniu umiejętności świadomego korzystania z procedur demokratycznych, z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży  w życiu publicznym
  2. Wspieranie przedsięwzięć  mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację regionalna młodzieży
  3. Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury służących rozwijaniu kompetencji językowych dzieci i młodzieży
  4. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania kompetencji społecznych w duchu tolerancji i poszanowania różnych wartości, zwiększenia aktywności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem roli lidera grupy.
  5. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych.

 

Powyższe zadania adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i mogą być realizowane w formie:

- konkursu wiedzy,

- zajęć edukacyjnych, warsztatów,

- imprezy popularnonaukowej,

- projektu edukacyjnego wykorzystującego różne formy przekazu.

 

Na realizację wyżej wymienionych zadań przeznaczono środki w łacznej kwocie 37 500,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy.
  2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w sekretariacie Departamentu Edukacji i Nauki w pokoju 534 (V p. część A) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu/kod pocztowy 61-714.,
w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs: dokładny tytuł zadania”, do dnia 08 sierpnia 2016 roku do godziny 15.30 włącznie  (nie decyduje data stempla pocztowego). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Departamentu.

Szczegółowe informacje oraz pliki niezbędne do złożenia wniosku znajdują się na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

źródło: www.bip.umww.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas