twitter instagram YouTube

2019-02-26
Otwarty konkurs ofert na zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Otwarty konkurs ofert na zajęcia usprawniające  dla osób z  niepełnosprawnościami   służące ich  usamodzielnianiu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

O PROGRAMIE:

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE ICH USAMODZIELNIANIU

 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest poprawa dostępu do usług usamodzielniających osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych świadczonych w Centrum Usamodzielniania - miejscu krótkookresowego pobytu dziennego czynnego minimum 25 godzin tygodniowo.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Na działania projektowe przeznaczone  dla:

  • osób pełnoletnich, które z powodu swojej niepełnosprawności nie radzą sobie z codziennym funkcjonowaniem, przez co mają znacząco ograniczone możliwości  aktywizacji społecznej i są całkowicie uzależnienie od pomocy opiekunów faktycznych lub instytucji wspierających,
  • osób, które niedawno nabyły niepełnosprawność i potrzebują wsparcia w przystosowaniu się do nowej sytuacji, 
  • osób, które nie miały wcześniej możliwości przezwyciężenia trudności życia codziennego i społecznego wynikających z niepełnosprawności.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019r. do godz. 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).  Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/606

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas