twitter instagram YouTube

2015-02-03
Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015 i zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Termin składania wniosków do 23 lutego 2015r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu w 2015 r. będą dofinansowywane projekty podmiotów uprawnionych, odpowiadające następującym celom:

1. Cel ogólnokrajowy: „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu”.

Podstawowym warunkiem realizacji celu ogólnokrajowego jest zawarcie porozumienia Oferenta z odpowiednim dyrektorem regionalnym oddziałów dworców zarządzanych przez PKP, określającego podział ról i zadań.

Wymogiem formalnym jest uwzględnienie w ww. porozumieniu następujących kwestii:

- pomoc docelowa osobom bezdomnym przebywającym na terenach kolejowych prowadzona jest poza dworcem,

- zobowiązanie organizacji pozarządowej do regularnego raportowania do administracji dworca (menadżera dworca lub jego zastępcy) w celu usprawnienia przepływu informacji, tak, aby współpraca przebiegała na zasadach partnerskich,

- zobowiązanie do pełnej odpowiedzialności organizacji pozarządowej za działania prowadzone na dworcu, uprzednio uzgodnione z PKP S.A., a także osoby biorące udział w realizowanym przez nią projekcie.

Głównym celem, który PKP S.A. planuje osiągnąć, jest nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą osobom bezdomnym. W tegorocznej edycji konkursu PKP S.A. pragnie kontynuować współpracę ze streetworkerami, umożliwiając im poruszanie się po terenach dworcowych po przeprowadzeniu stosownych szkoleń i odebraniu przez streetworkerów certyfikatów wydawanych jako potwierdzenie zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania dworca.

Ponadto preferowane i premiowane będzie podjęcie następujących działań:

- rozpoznanie sytuacji na danym dworcu pod kątem dotychczas stosowanych przez administrację budynku rozwiązań problemu tzw. bezdomności dworcowej;

- streetworking - budowanie kontaktu z osobami bezdomnymi, uświadamianie możliwości pomocy, motywowanie do skorzystania z niej, udzielanie informacji o miejscach noclegu, jadłodajniach oraz sposobach aktywizacji społecznej i zawodowej;

- opracowanie mapy instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, które mogłyby wziąć udział w stworzeniu „ścieżki osoby bezdomnej”, również w zakresie podjęcia przez taką osobę pracy;

- przeprowadzenie diagnozy skali zjawiska bezdomności dworcowej na danym terenie, tzn. rozpoznanie ilości osób bezdomnych przebywających na dworcu oraz zdiagnozowanie ich potrzeb;

- opracowanie ścieżki postępowania w sytuacji, w której do noclegowni nie są przyjmowane osoby nadużywające alkoholu;

- opracowanie wraz z przedstawicielami administracji dworca procedury kontaktu z osobą bezdomną oraz przetestowanie jej na wybranym dworcu kolejowym;

- monitoring- liczba i opis prowadzonych interwencji oraz prowadzenie przez streetworkerów kart kontaktu z osobami bezdomnymi;

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników danego dworca, m.in. menadżerów i ochrony, z zakresu form i rodzajów pomocy osobom bezdomnym, nawiązywania z nimi kontaktu;

- opracowanie poradnika dla ochrony dworca, najemców i personelu, podnoszącego umiejętność komunikacji z osobami bezdomnymi;

- udział w spotkaniach organizowanych przez PKP S.A. w celu omawiania dotychczasowej współpracy i podnoszenia istniejących standardów.

- opracowanie materiałów (plakaty, ulotki) dotyczących akcji uświadamiającej skierowanej do użytkowników dworców, aby nie wspierać żebractwa na terenach dworcowych, wraz z przedstawieniem alternatywy pomocy.

Podsumowując: premiowane będą inicjatywy służące opracowaniu systemowego rozwiązania problemu bezdomności na dworcach, mającego na celu ograniczenie przebywania osób bezdomnych na dworcach, kierowanie ich w odpowiednie miejsca pomocy (poza tereny dworców), zaktywizowanie osób bezdomnych, ograniczenie skali problemu, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i personelu.

UWAGA: PKP S.A. rozważy, w przypadku szczególnie efektywnych projektów, udostępnienie organizacji pozarządowej pustostanów. 

Dane kontaktowe do dyrektorów regionalnych oddziałów dworców zarządzanych przez PKP S.A.

Oddział

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Poznań

Ryszard Gronowski

Dyrektor Regionalny

Ryszard.Gronowski@pkp.pl

 


2. Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich

Dla województwa wielkopolskiego:

Cel nr 1: Działania o charakterze osłonowym i interwencyjnym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych oraz udzielanie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością.

Cel nr 2: Działania o charakterze aktywizującym, tj. zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności.

Cel nr 3: Działania mające na celu poprawę standardów pobytu w placówkach zapewniających schronienie osobom bezdomnym

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 , poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

-  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działaj ą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, przy czym dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł.

Kwotę minimum 20% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł)- nie może to być wyłącznie tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE (akceptowalne w danym projekcie)

Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą obejmować:

a) Koszty merytoryczne poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego, w szczególności:

- wydatki na remonty i adaptację pomieszczeń w placówkach noclegowych

- wydatki związane z zapewnieniem noclegu, posiłku itp. osobom bezdomnym,

- wydatki związane z działalnością placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym: energia, opał, dostawa wody, opłaty telekomunikacyjne itp.

- wydatki przeznaczone na zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania,

- wydatki przeznaczone na zakup odzieży, obuwia, środków czystości i higieny oraz materiałów i środków opatrunkowych,

- koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. streetworkerów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów, trenerów

b) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, które związane są z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną, w szczególności:

- wynagrodzenia koordynatorów projektu,

- wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach projektu,

- wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

UWAGA: Koszty obsługi zadania publicznego finansowane z dotacji (wymienione w punkcie b) powinny stanowić maksymalnie 10% dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy kontaktować się z Panią Iwoną Rogozińską, pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: (22) 661-12-56.

PLIKI DO POBRANIA:

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas