twitter instagram YouTube

2018-11-20
Otwarty konkurs ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Leszna. Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r. o godz 8:00.

CEL KONKURSU:

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego, która będzie prowadziła w mieście Leszno 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku dla organizacji pozarządowych w Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a.
  • Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

-prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

-posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 

-przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; 

dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia:  poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem 

-profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,  przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, 

-opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 3. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

-prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; -

posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa; 

-posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.; 

-dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: 

-poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, 

-profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

-przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

-opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która: 

w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego, 

-wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, 

-organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 60.060,00 zł brutto – słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 na każdy punkt

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r. o godz 8:00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas