twitter instagram YouTube

2018-01-16
POWER 2.17 Centra Arbitrażu i Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów:

1. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów szkolenia

oraz

2. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

organizacje pozarządowe,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
przedsiębiorcy, szkoły wyższe,
jednostki naukowe,
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem:

Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Szczegóły na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-10/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas