twitter instagram YouTube

2017-05-31
POWER 2.8

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER. „Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym”

Od 30.06.2017 do 07.08.2017 będzie trwał nabór wniosków w konkursie POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem konkursu będzie wypracowanie i przetestowanie 2 modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym, które będą przystosowane do wdrożenia ich na szeroką skalę (koordynacji, planowania oraz monitorowania i ewaluacji), pozwalających osiągnąć większą jakość i efektywność świadczenia opieki w ramach obecnie funkcjonujących oraz planowanych do wprowadzenia formach opieki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu deinstytucjonalizacji systemu opieki.

W ramach niniejszego konkursu projekt musi być realizowany w partnerstwie. Partnerami będą co najmniej: 1 instytucja o potencjale naukowo-badawczym (np. uczelnia, think tank, instytut badawczy), która będzie odpowiedzialna przede wszystkim za prace koncepcyjne i ewaluację oraz 1 instytucja o potencjale wdrożeniowym (np. NGO lub jednostka JST) odpowiedzialna za wdrożenie oraz pracę z jst i społecznością lokalną.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/28-rozwoj-uslug-sp…/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas